Grön centerpolitik i Jobbmanifestet

Idag har allianspartierna presenterat sitt gemensamma manifest, kallat Jobbmanifestet. Jag tycker att Centerpartiet har fått igenom en hel del grön politik både när det gäller den regionala utvecklingen och miljön.

Bland förslagen märks en särskild innovationsfond på två miljarder kronor för norra Sveriges inland. Den kan medverka till fler investeringar och fler jobb i denna glesbefolkade och vidsträckta region. Jag vill emellertid samtidigt understryka att den här fonden, med en engångsinsats på två miljarder, inte kan ersätta ett långsiktigt hållbart system för återföring av vattenkraftsmedel till de kommuner och regioner som släppt till sina forsar. Inom Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner (FSV) kommer vi att fortsätta arbetet för ett sådant system efter norsk förebild.

Glädjande är också att resurserna till ”matlandet Sverige” kommer att ökas. De gröna näringarna har verkligen framtiden för sig om de får bra politiska förutsättningar att utvecklas i hela landet.

Sverige ligger långt framme när det gäller miljö- och klimatpolitiken jämfört med övriga världen. Det hindrar förstås inte att det krävs mer långtgående åtgärder för att minska utsläppen. Supermiljöpremien för att påskynda bränslebytet inom transportsektorn är bra, liksom den ökade etanolinblandningen i vanlig bensin. Idag rullar 330 000 miljöbilar på våra vägar, jämfört med 23 000 för fyra år sedan – och det är bara början på denna omställning.

Jag är också glad över att ytterligare en miljard kronor ska satsas på att förbättra havsmiljön. Det handlar om att rädda Östersjön.

Visst skulle jag önska ännu mer när det gäller regional rättvisa och miljöåtgärder, men det är ändå viktiga steg i rätt riktning som presenteras i Jobbmanifestet. Med ett starkare grön centerparti i valet kan politiken bli mer decentralistisk och miljövänlig. Att kämpa för detta är oerhört viktigt, politiken är aldrig färdig.

Fullt hus i Storbränna

StorbrännaI kväll var det valmöte i Storbränna, en by i norra delen av Östersunds kommun. Lit-Häggenås Centeravdelning stod för arrangemanget som samlade en hel del folk från byarna runt omkring.

Jag berättade om mina hjärtefrågor; landsbygdsutveckling, satsning på de gröna näringarna och en mer kraftfull politik för regional utveckling. Här kan vi lära mycket av Norges framgångsrika distriktspolitik med återbäring på vattenkraften och geografiskt differentierade arbetsgivaravgifter.

De närvarande gav ett starkt stöd och tog dessutom upp rovdjursfrågan. Uppenbarligen finns det många fler björnar i trakten än tidigare. Det gör att många tvekar om att gå ut i skogen och exempelvis plocka bär. För många rovdjur är ingen bra landsbygdspolitik, varför politiken på det här området bör skärpas.

Stämningen var god i Storbränna. Det lovar gott för den fortsatta valrörelsen och resultatet när valsedlarna räknas samman på kvällen den 19 september.

Skärpning Green Cargo!

Det statliga transportföretaget Green Cargo tänker lägga ned flera av sina omlastningsstationer i Jämtland, berättar Länstidningen idag. I stället ska man satsa på Ånge i Medelpad.

På sin hemsida hyllar Green Cargo det egna företaget för att ta klimathänsyn, men det gäller att leva som man lär. Att lägga ned omlastningsstationer vid järnvägen i Jämtland och i stället transportera gods på vägar till Ånge borde inte förekomma i dagens samhälle. Dessutom tyder det mesta på att transportvolymerna från inlandet kommer att växa framöver.

Jag utgår ifrån att Green Cargo tar sitt eventuella förnuft till fånga och satsar på att utveckla järnvägstransporterna, även i Jämtlands län.

Manifest för framtiden

manifestCenterpartiets förtroenderåd har antagit ett valmanifest för den kommande mandatperioden. Jag har nu läst texten rakt igenom och tycker att det i det stora hela är ett bra dokument, även om det enligt min uppfattning fattas en del som borde ha platsat.

Inriktningen på att ge de mindre företagen goda förutsättningar att utvecklas och anställa är naturligtvis bra. Likaså ambitionen att Sverige ska ”ha världens mest ambitiösa miljöpolitik”. Sänkt skatt för pensionärer och att RUT-avdraget ska göras särskilt förmånligt för äldre människor känns också som en riktig inriktning. Fortsätt läsa

Stockholm svämmar över – nu behövs decentralisering

DecentraliseringIgår lyssnade jag på moderaten Sten Nordin och miljöpartisten Yvonne Ruwaida i Studio Ett. De båda ledande Stockholmspolitikerna var översvallande glada över att huvudstaden växer snabbare än på länge. Att tillväxten delvis sker på övriga landets bekostnad struntar man i när man sitter i Stockholms Stadshus. Huvudstaden svämmar över.

Här finns en stor utmaning för framför allt Centerpartiet. Ett decentralistiskt parti har en helhetssyn på landets utveckling och för en balanserad politik som ger alla delar av landet förutsättningar att växa. Jämtlands län lika väl som Stockholms län. Tyvärr verkar Stockholmscentern för närvarande inte ha denna insikt. På hemsidan applåderar distriktsordföranden en tillväxt på ytterligare 200 000 invånare de närmaste 20 åren. Man kan fråga sig vad det varför koncentration plötsligt skulle ha blivit ”modernt”.

Jag är hursomhelst glad över att Maud Olofsson i sitt sommartal i söndags tydligt lyfte fram det regionala perspektivet. Förslaget om en statlig fond med riskvilligt kapital för investeringar i norra Sveriges inland är ett steg i rätt riktning, men det räcker inte. Det är dags att med kraft åter lyfta fram de gamla centerkrav som ett långsiktigt och stabilt system för återföring av vattenkraftsmedel och en geografisk differentiering av arbetsgivaravgifterna. Dessutom bör en genomgång göras av den statliga sysselsättningen, som idag är koncentrerad till Stockholmsregionen, för att se vilka delar som kan omlokaliseras till övriga landet.

Ska flyttströmmarna vändas krävs det kraftfulla åtgärder – och Norge visar att detta är fullt möjligt.

Centerpartiet är som det decentralistiska partiet med helhetssyn på hela landet ett alternativ till såväl centralister till höger som vänster. Det är dags att med kraft lyfta fram de regionala rättvisefrågorna och ge de glesare befolkade regionerna i norr likvärdiga konkurrensförutsättningar med regionerna nära de stora marknaderna. Jag är beredd att bidra till detta arbete.

Centerpartiet har med sina decentralistiska traditioner bättre förutsättningar än andra partier att med kraft driva en politik för att utveckla alla delar av landet. Stad och land – hand i hand!

Bryt det ensidiga Stockholmsperspektivet

sthlmIdag styr Stockholmsperspektivet alltför ensidigt Sveriges utveckling. Det gäller inom media, politik och näringsliv. Det är viktigt att bryta denna ensidighet för att ge alla delar av landet någorlunda likvärdiga utvecklingsmöjligheter.

Jag har skrivit ett inlägg om detta, som publiceras i dagens utgåva av Östersunds-Posten. Som jag påpekar i artikeln finns mycket inspiration att hämta från grannarna i väster. Norge har sedan länge en medveten distriktspolitik som ger alla delar av landet goda förutsättningar att växa och utvecklas. Låt oss lära av de norska erfarenheterna!