Hur blir det med residensstaden?

Regionfrågan är skjuten på framtiden, men utredningen om den statliga indelningen av landet kommer ändå att lägga sitt förslag i december. Därför kan det diskussionen om Östersund eller Härnösand ska vara huvudort/residensstad för länsstyrelsen i framtiden snart blossa upp på allvar. Redan finns olika uppfattningar redovisade. Från Jämtlands läns synvinkel är argumenten för att Östersund ska vara residensstad även framöver starka – och så borde det vara även från statens sida. Bilden: residenset i Östersund.

Det blev ingen region Mittsverige,åtminstone inte till 2015. Men det hindrar inte att utredaren Mats Sjöstrand arbetar vidare med ett förslag om hur den statliga administrationen ska förändras. Det mesta talar för att Sjöstrand i december kommer att förslå att antalet länsstyrelser mer än halveras till 8 – 10 stycken. Sedan återstår förstås att se om regering och riksdag kommer att följa utredarens förslag.

När vi från Centerpartiets sida träffade Mats Sjöstrand i början på sommaren antydde han att han inte kommer att föreslå någon sammanslagning av de nuvarande länen, men att han kommer att föreslå ett minskat antal länsstyrelse. Då kan förstår fundera över vilken skillnaden är. Förmodligen tänker Sjöstrand föreslå att de olika avdelningarna på länsstyrelsen lokaliseras på olika platser. I praktiken får Jämtlands län och Västernorrlands län samsas om en gemensam länsstyrelse, måhända uppdelad mellan Östersund och Härnösand.

Hursomhelst argumenterade vi på goda grunder från Centerpartiets vid Mats Sjöstrands besök för att Östersund ska vara residensstad även framöver, alltså residens för länsstyrelsens chef, landshövdingen. Det ligger i hela landets intresse att staten finns representerad med en länsstyrelse i norra Sveriges vidsträckta inland. Vi överlämnade då följande skrivelse:

Östersund – residensstad även i framtiden!

Regeringens utredare Mats Sjöstrand besöker Jämtland och Östersund på tisdag. Sjöstrand kommer enligt planerna att i december presentera sitt förslag till hur den statliga regionala förvaltningen ska organiseras i framtiden. Syftet är att statens förvaltning ska bli mer ändamålsenlig och anpassas till framtidens behov.
Av allt att döma kommer utredare Sjöstrand att föreslå att antalet länsstyrelsen kraftigt reduceras från dagens 21 till 8-10. Detta även om inga större regioner väntas bildas de närmaste åren genom sammanslagningar av dagens landsting. I framtiden kan alltså flera landsting komma att ingå i ett gemensamt län.
Från centerdistriktet kommer vi att framföra våra åsikter direkt till Mats Sjöstrand, men vi vill också informera brett om vår uppfattning. Enligt vår uppfattning är det nödvändigt att det även framöver finns en aktiv statlig närvaro i norra Sveriges vidsträckta inland. Mot den bakgrunden är det naturligt och av största vikt att Östersund förblir residensstad även om dagens Jämtlands län skulle föreslås ingå i ett större län.
I inlandet finns stora naturtillgångar, renskötsel, liksom goda möjligheter för besöksnäringen att växa. Här finns gott om plats och en god miljö – och det gäller för staten att ge inlandet förutsättningar att ta vara på sina speciella utvecklingsmöjligheter. Närheten till fjällvärlden med dess stora naturvärden är ytterligare ett avgörande argument för att Östersund ska vara residensstad med länsstyrelse även i framtiden.
Staten måste ha en decentraliserad organisation och aktiv närvaro i alla delar av landet. Som huvudort i norra Sveriges inland är det därför av största vikt att Östersund även i framtiden är säte för en länsstyrelse.
 
Per Åsling, Trångsviken, riksdagsledamot och ordförande för Jämtlands läns centerdistrikt
Maria Söderberg, Rödön, kommunalråd i Krokom och vice ordförande i Regionförbundet, Jämtlands län
Karin Stierna, Gåxsjö, gruppledare i Strömsund och ordförande för centerdistriktets kommunala sektion

Nu tyder ändå det mesta på att det blir strid i residensstadsfrågan mellan de båda länen. Socialdemokraterna i Västernorrland argumenterar för att Härnösand ska vara residensstad för hela Mittsverige, medan partikamraterna i Jämtlands län naturligtvis föredrar Östersund.

Det är mycket viktigt att företrädarna för Jämtlands län agerar kraftfullt över partigränserna och gemensamt lyfter fram de goda argumenten för att det även i framtiden ska finnas en residensstad i inlandet, med närhet till fjällvärlden. Dessutom är det naturligtvis inte självklart att regering och riksdag kommer att följa de förslag som Mats Sjöstrand lägger i slutet av året. Diskussionen både när det gäller den statliga indelningen och regionfrågan kommer säkerligen att fortsätta.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *