Respektera folkviljan – för oss inte in i euron bakvägen!

2003 folkomröstade de svenska väljarna om vi skulle ha kronan som valuta även framöver eller om vi skulle övergå till euron. Folkviljan var tydlig; närmare 55 procent röstade nej, medan 43 procent ville skrota kronan. Detta trots att ja-sidan hade långt större resurser till sitt förfogande i folkomröstningskampanjen.

Ställningstagandet har tjänat oss väl och alla undersökningar visar att stödet för euron är ännu lägre idag. Ändå görs försök att på olika sätt göra Sverige beroende av euroområdet och Europeiska Centralbanken i Frankfurt. Det senaste exemplet är Riksbankens remissyttrande över utredningen ”Sverige och bankunionen” (SOU 2019:52), där majoriteten i direktionen uttalar sig för att Sverige bör ansluta sig till EU:s bankunion.

Bankunionen bildades efter eurokrisen 2010-12 för att skapa en bättre beredskap vid nästa kris för den gemensamma valutan. Den består bland annat av en gemensam mekanism för tillsyn av bankerna. För euroländerna är det obligatoriskt att vara med i bankunionen, men även övriga EU-länder kan ansluta sig om de så önskar.

För Sverige skulle ett medlemskap innebära ytterligare suveränitetsavsägelse till EU-systemet. En del av de uppgifter när det gäller banktillsynen som idag sköts av Finansinspektionen skulle överföras till bankunionen, där Europiska Centralbankens ECB-råd har det avgörande inflytandet – och där Sverige inte har någon representation. I praktiken centraliseras makten till de mäktigaste euroländerna, främst Tyskland och Frankrike. Dessutom skulle Sverige vid ett medlemskap tvingas lägga mångmiljardbelopp till en fond knuten till bankunionen.

Att Riksbankens direktion verkar vilja medverka till en sådan centralisering är svårbegripligt. Ett överlämnande av nationell suveränitet till Frankfurt som dessutom strider mot folkomröstningen. En ledamot i direktionen, Henry Olsson, har emellertid insett detta och slår i en reservation mot majoritetens yttrande fast det som borde ha varit en självklarhet:

Jag anser att Sverige inte ska avsäga sig beslutsmakt till förmån för överstatliga organ där landet självt inte kan delta i besluten.

Finansinspektionen delar denna klarsyn i sitt remissyttrande och konstaterar att ”det är inte möjligt för Sverige att delta i bankunionen på likvärdiga villkor.” Det finns både betydande ekonomiska och politiska risker för landet med ett medlemskap i bankunionen, varnar inspektionen. Generaldirektören Erik Thedéen förklarade vid ett seminarium förra året att ”enligt min uppfattning borde beslutet om huruvida vi ska delta i bankunionen grunda sig i vårt ställningstagande som nation avseende den gemensamma valutan”. Och till euron har vi ju sagt nej…

Det är svårt att förstå varför regeringen över huvudtaget tillsatte utredningen om Sverige och bankunionen. Utredaren har överlämnat en lunta på över 500 sidor, men drar ingen egen slutsats vad gäller medlemskap eller inte. Förhoppningsvis läggs utredningen till handlingarna även om det säkert finns krafter som kan försöka få till stånd en anslutning till bankunionen i skuggan av coronakrisen.

Folkviljan måste respekteras. Vi står inför många långt viktigare ställningstaganden än att avge mer makt till ett euroområde, där Sverige inte ingår.

Håkan Larsson

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *