Synpunkter på förslaget till idéprogram från Centerpartiet i Krokoms kommun

Diskussionen om förslaget till idéprogram för Centerpartiet är intensiv, inte minst i Krokom. Vi i centerkretsen är kritiska till förslaget på många punkter och vill därför konstruktivt bidra till att slutsresultatet ska bli bra, ett tydligt grönt, decentralistiskt – ekohumanistiskt – idéprogram är vad Centerpartiet behöver för att framgångsrikt kunna möta framtiden. Vi har därför sänt in synpunkterna nedan – som vi hoppas ska få genomslag i partistyrelsen och, framför allt, stämmans ställningstaganden.

Centerpartiet i Krokoms kommun: Synpunkter – ändringar, strykningar och tillägg – på förslaget till nytt idéprogram för Centerpartiet.

Allmänt

Den genomgående tonen i dokumentet präglas av ett alltför individualistiskt synsätt. Frihet är ett överordnat mål – trots att friheten under hela vårt partis historia har kombinerats med trygghet och rättvisa. Den närmast libetarianska (nyliberala) ton som präglar delar av programförslaget är främmande för Centerpartiet.

Centerrörelsens pionjärer (exempelvis Carl Berglund och Axel Pehrsson Bramstorp) insåg att en ohämmad marknadsliberalism leder till centralisering, koncentration och vidgade klyftor mellan regioner, stad och land, liksom mellan olika samhällsgrupper. De var därför beredda att sätta ramar för marknaden och använda styrmedel för att nå ett mer rättvist och rättfärdigt samhälle. Denna inställning anser vi bör prägla ett program för ett grönt, decentralistiskt och socialt ansvarsfullt parti även i vår tid.

Vi anser att hela programmet bör skrivas igenom för att ge texten en varmare och mer centergrön ton.

Centerpartiet i Krokoms kommun föreslår dessutom följande konkreta förändringar i förslaget till idéprogram:

Sidan 3, Inledning

Vi föreslår att programmets första meningar omformuleras enligt följande:

Alla människors lika rätt och värde är grunden för Centerpartiets politik. Grunden för partiets politik är frihet, trygghet, rättvisa och decentralisering.

Vi kräver att orden ”och sekulär” stryks.

Enligt nu gällande program från 2001 slås fast att ”Centerpartiets människosyn har sin historiska grund i den kristna livsåskådningen och i humanismens krav på respekt för människovärdet”. Vi anser att denna värdegrund inte är någonting att skämmas för och ser gärna att en liknande formulering finns med även i det nya idéprogrammet. I varje fall måste beteckningen sekulär bort i ett program för ett parti som ställer upp i årets kyrkoval.

Sidan 4:

I historieskrivningen bör även Bondeförbundets/Centerpartiets stora insatser under 1900-talet utvecklas. Det gäller inte minst partiets insatser för att bygga folkhemmet, ett välfärdssamhälle för alla. Vi föreslår därför följande tilläggsmening:

Folkhemmet byggdes – med aktivt deltagande från Bondeförbundet/Centerpartiet – för grundläggande välfärd för alla.

Sidan 5:

Tilläggsstycke för att understryka vikten av en kraftfull regional utvecklingspolitik som ger hela landet förutsättningar att leva:

Vi är beredda att använda styrmedel som ger människor förutsättningar för ett gott liv såväl på landsbygden som i storstaden. Exempel på sådana styrmedel är ett väl fungerande skatteutjämningssystem, decentraliserade skattebaser och geografiskt differentierade arbetsgivaravgifter.

Sidan 6:

Styckena, där Centerpartiet, ges beteckningen ”liberalt” stryks. Vi vill påpeka att partiet aldrig tidigare i sina program har använt beteckningen liberal på den egna politiken. Om begreppet ändå används är det absolut nödvändigt att begreppet ”socialliberalism” används. Allra viktigast är emellertid att vårt eget begrepp ”ekohumanism” finns med även i detta program som beteckning på den gröna centerideologin. Vi föreslår därför följande tillägg:

Centerpartiets ideologi kan sammanfattas i begreppet ekohumanism. Den förenar humanismens respekt för människovärdet och tro på varje människas möjligheter, med ekologins insikter om de villkor naturen ger för människa och samhälle. Centerpartiets samhällssyn präglas av en stark tilltro till individer i samverkan.

Sidan 8:

Vi föreslår följande tillägg under rubriken Miljö och grön tillväxt:

De gröna näringarna har en avgörande betydelse för en levande landsbygd och för att producera livsmedel, energi och råvaror för hela samhället.

Kraftfulla satsningar är nödvändiga på infrastruktur för moderna, miljövänliga transporter.

Förändrad rubrik från ”Klimatet” till

Energi och klimat

Det är oerhört viktigt – både i sak för partiets trovärdighets skull – att det slås fast att kärnkraften ska avvecklas:

Ett långsiktigt hållbart energisystem måste bygga på förnybara energikällor och hushållning. Kärnkraft och fossil energi bör därför snarast fasas ut ur energiproduktionen. Ingen uranbrytning ska förekomma i Sverige.

Sidan 9:

Viktigt att understryka att det är en ”social marknadsekonomi” vi förespråkar (Under ”En fri ekonomi”). Det måste finnas styrmedel för att motverka skadliga följder av en ohämmad marknadsekonomi som centralisering, karteller och maktkoncentration. Lägg till följande mening:

För att förhindra centralisering, koncentration, miljöförstöring och vidgade klyftor krävs sociala och miljömässiga ramar för marknaden.

(Under ”Jobb, tillväxt och företagande”)

Vi vill understryka att det offentliga med fördel kan och bör äga naturresursföretag, typ LKAB, Vattenfall, Sveaskog etc. Naturresurserna i landet får inte reas ut till internationella kapitalintressen. Även ägande av infrastruktur kan och bör vara offentligt. Detta är viktigt att detta understryks i idéprogrammet. Samma sak gäller välfärdssektorn. Här vill vi infoga följande mening:

Det är naturligt att det finns offentligt drivna verksamheter inom välfärdssektorn.

De två sista meningarna på sidan 9 behöver skrivas om. Vi motsätter oss inte en reformering av lagstiftningen när det gäller arbetsmarknaden men menar att det måste finnas en lagstiftning som grund för parternas förhandlingar på arbetsmarknaden, inte minst för att ge enskilda arbetstagare skydd.

Sidan 10:

Vi motsätter oss skrivningen om en ”plattare” skatt. Vi föreslår att den nuvarande skrivningen ersätts av följande:

Skattesystemet ska ha en progressiv inriktning och bygga på principen skatt efter bärkraft.

Sidan 11:

Vi motsätter oss med kraft skrivningen i förslaget om att ”staten bör vara så liten som möjligt”. Självfallet bör byråkratisering och onödiga regler motverkas, men det offentliga måste ha tillräcklig kraft att motverka klyftor och orättvisor för att lägga grunden för ett solidariskt och jämlikt samhälle. Då kan staten inte vara så liten som möjligt.

Sidan 12:

Vi förespråkar en långtgående decentralisering, men motsätter oss en federalisering av Sverige. En sådan utveckling riskerar att leda till orättvisor och oacceptabla klyftor mellan olika landsdelar. Vi måste även i framtiden ha ett sammanhållet land. Därför motsätter vi oss att regioner och kommuner ges lagstiftningsrätt.

Däremot förespråkar vi en decentralisering av skattebaser, vilket är fullt möjligt utan federalisering. Vi föreslår följande tillägg:

Decentraliserade skattebaser när det gäller uttag av naturresurser är ett viktigt medel för att stärka berörda kommuner och regioner. En del av vattenkraftens värdeskapning bör exempelvis medverka till lokal och regional utveckling i de bygder som släppt till sina forsar till den gemensamma elförsörjningen.

Vi föreslår dessutom ett tillägg av följande stycke som lyfter fram jordbrukets viktiga roll:

Jordbruket – med sin mat-, energi- och råvaruproduktion – har en avgörande roll för en levande landsbygd. Åkermarken måste brukas och skyddas mot exploatering. För att säkerställa behovet av mat bör vi med olika medel arbeta för ökad självförsörjningsgrad och för att öka exporten av högkvalitativa livsmedel.

De gröna näringarna (jordbruk, skogsbruk, vattenbruk) lägger, tillsammans med andra landsbygdsföretag, grunden för att besöksnäringen ska kunna utvecklas. Turismen har en stor tillväxtpotential och kan skapa många nya arbetstillfällen i hela landet. En förutsättning för en sådan utveckling är en bra infrastruktur – vägar, järnvägar, bredband etc – i alla delar av landet.

Sidan 13:

Vi kräver att skrivningen som öppnar för månggifte och avskaffad arvsrätt ska strykas ur programmet!

Under rubriken ”Livskraft i hela landet” bör vikten av en kraftfull politik för regional utveckling understrykas. Här föreslår vi följande tillägg:

För att ge alla delar av landet likvärdiga förutsättningar för utveckling och tillväxt krävs en kraftfull distriktspolitik. Viktiga verktyg för att hela landet ska leva är en väl fungerande skatteutjämning, lokal och regional naturresursskatt och geografiskt differentierade arbetsgivaravgifter.

Sidan 14:

Vi anser att skolplikten ska finnas kvar och motsätter oss att denna ersätts av en läroplikt.

Sidan 15:

Vi är positiva till en generös flykting- och invandringspolitik, men motsätter oss formuleringarna om ”fri invandring”. Sverige kan inte ensidigt föra en politik på detta område som kraftigt avviker från omvärlden. Ska välfärdssamhället kunna upprätthållas och alla i vårt land ha en grundtrygghet måste migrationspolitiken vara reglerad.

Vi är starkt kritiska till de motsägelsefulla formuleringarna när det gäller ”Ett demokratiskt Europa”. Det går inte med bevarad trovärdighet att samtidigt förespråka minskad centralstyrning från Bryssel och att stärka EU med ett tvåkammarparlament och vald president. Detta skulle innebära en kraftig centralisering av makten och att Sverige, liksom övriga medlemsländer, reduceras till delstater i ett Europas Förenta Stater. För en sådan utveckling finns mycket litet stöd i Sverige och än mindre inom centerrörelsen. Dessutom vill vi lyfta in vikten av ett fördjupat nordiskt samarbete i programmet.

Vi föreslår att stycket formuleras enligt följande:

Ett fördjupat nordiskt samarbete i ett demokratiskt Europa

De nordiska länderna har en stark kulturell och social samhörighet. Detta ger förutsättningar för ett fördjupat samarbete i Norden. Tillsammans kan de nordiska länderna spela en viktig roll i det internationella samarbetet.

Samarbetet i Europa ska vara i huvudsak mellanstatligt, mellan demokratiska stater, Nationernas Europa. Centralisering och byråkratisering av det europeiska samarbetet ska motverkas.

Krokom den 12 januari 2013

Håkan Larsson

Ordförande, Centerpartiet i Krokoms kommun

070-266 72 62

hakan.larsson@centerpartiet.se

www.centerpartiet.se/hakanlarsson

 

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *