Manifest för ökat samarbete i Nordens Gröna Bälte

IMG_2785

Idag har det varit en trevlig och givande dag i Östersund. Företrädare för Senterpartiet i Tröndelag och Centerpartiet i Jämtlands län har träffats och enats om ett mycket framåtsyftande manifest för ökat samarbete. På plats fanns bland andra förra samferdselministern Marit Arnstad, numera gruppledare i Stortinget, från Nord-Tröndelag och stortingsledamoten Heidi Greni från Sör-Tröndelag.

(Bilden från vänster: Per Åsling, Jämtland, Marit Arnstad Nord-Tröndelag, Håkan Larsson Jämtland och Heidi Greni, Sör-Tröndelag framför Centerpartiets valstuga på Stortorget i Östersund.)

Det gemensamma manifest vi enades om innhåller bland annat följande punkter:

  1. Undanröj gränshinder för samarbete över gränsen och gör Nordens Gröna Bälte till frizon för gränsöverskridande ekonomiskt samarbete
  2. Effektiva oh snabba tågförbindelser Östersund – Trondheim
  3. Utred ny järnväg Sveg – Funäsdalen – Röros
  4. Samordnad rovdjurspolitik
  5. Fördjupat samarbete mellan universitet och högskolor när det gäller såväl utbildning som forskning

Dessutom enades vi om att arbeta för ett närmare samarbete mellan de centergröna partierna i Norden och Europa.

Jag är mycket glad över att vi nu fördjupar centersamarbetet över gränsen. Vi lever i en gemensam region och har mycket att vinna på ett nära samarbete. Centerpartierna tar nu ledningen i arbetet på att stärka samarbetet och undanröja gränshindren. Detta exempel manar till efterföljd längs hela gränsen på Skandinaviska halvön.

Sammantaget har vi mycket att vinna på ett nära öst- västsamarbete efter mer än ett århundrade av ensidigt nord- sydtänkande i båda länderna. Nu utmnanar vi de centralistiska krafterna i Stockholm och Oslo.

Länstidningen om manifestet.

Här kan Du läsa det gemensamma manifestet:

Manifest 30 augusti 2014
Mer samarbete stärker Nordens Gröna Bälte

– Undanröj gränshinder för samarbete över gränsen och gör Nordens Gröna Bälte till frizon för gränsöverskridande ekonomiskt samarbete
– Effektiva och snabba tågförbindelser Östersund – Trondheim
– Utred ny järnväg Røros-Funäsdalen-Sveg
– Utveckla gränsöverskridande kollektivtrafik och hälsosamarbete
– Gemensam rovdjurspolitik
– Ökat och fördjupat samarbete inom regionen mellan universitet och högskolor när det gäller utbildning och forskning
– Årlig samarbetskonferens för Nordens Gröna Bälte

Kontakterna mellan Tröndelag och Jämtland/Härjedalen har varit omfattande sedan historiens gryning. Människorna har vandrat fram och tillbaka över dagens gräns under årtusenden. Området utgör i praktiken en gemensam region, Nordens gröna bälte. Nationsgränsen har emellertid blivit ett hinder för ett nära öst- västsamarbete under senare århundraden.

Det är hög tid att undanröja återstående gränshinder och fullt ut ta vara på den gemensamma regionens möjligheter. Potentialen är stor. Senterpartiet i Tröndelag och Centerpartiet i region Jämtland-Härjedalen arbetar aktivt för att stärka och utveckla Nordens Gröna Bälte. Det måste bli lättare att handla och driva företag över gränsen utan krångliga skatte- och tullregler, liksom annat byråkratiskt krångel. Jämtland Härjedalen och Tröndelag bör bli en pilotregion, en ”frizon” för gränsöverskridande ekonomiskt samarbete.

Bra infrastruktur har avgörande betydelse för ett fördjupat samarbete. Atlantbanan – en effektiv och snabb tågförbindelse Stockholm – Östersund – Trondheim – måste förverkligas så snabbt som möjligt. Det är mycket bra att stortinget har beslutat rusta och elektrifiera Meråkerbanen, men genomförandet måste påskyndas. På svensk sida krävs snabba åtgärder för att åtgärda ”Stora Helvetet” vid Storlien.

Såväl de fysiska som de digitala vägarna över gränsen behöver rustas och byggas ut. Tröndelag och Jämtland/Härjedalen kan knytas samman med en stark och väl fungerande infrastruktur. Stora mängder gods från norra Skandinavien, ja hela nordvästra Europa, kan i framtiden med fördel föras ut på världsmarknaden via hamnarna i Tröndelag och inte belasta de redan överfulla järnvägarna söderut.

Nordens Gröna Bälte är Europas renaste region. Detta är en stor konkurrensfördel för de gröna näringarna. Jordbruk, skogsbruk, fiske förnybar energi har förutsättningar att växa på båda sidor av gränsen, möjligheter som måste tas till vara. En grön, decentralistisk politik underlättar detta. För att fullt ut ta vara på de gröna näringarnas potential får inte rovdjurstrycket bli alltför hårt. Därför krävs en samordnad politik på detta område i den gemensamma regionen.

Jordbruket kan, liksom vattenbruket, producera mer mat av högsta kvalitet. Renskötseln måste också ges förutsättningar att leva och utvecklas. Skogen ger viktiga råvaror, inte minst i form av förnybar energi. Överhuvudtaget finns fantastiska möjligheter att producera mer förnybar energi i form av vindkraft, sol- och bioenergi. Sedan tidigare finns en stor produktion av vattenkraft som kan fungera som baskraft.

Besöksnäringen, reiseliv og turism, har en stora utvecklingsmöjligheter i vår rena region med levande jordbruk, skogar, fjäll, sjöar och hav. Bra kommunikationer över gränsen ger fler turister möjlighet att besöka våra bygder. Det gäller överhuvudtaget samarbete när det gäller näringsliv och kultur. En gemensam hemmamarknad utan onödiga gränshinder i Nordens Gröna Bälte kan skapa tillväxt och nya jobb.
Kontakterna över Kölen mellan Trøndelag och Jämtland Härjedalen har urgamla anor. Regionen har en gemensam kultur och historia som bör lyftas fram. Därför föreslår vi att en professur i jämt- tröndersk kultur och historia inrättas, knuten till såväl NTNU i Trondheim som Mittuniversitetet i Östersund. Överhuvudtaget anser vi att samarbetet mellan universitet och högskolor inom regionen bör fördjupas och utvecklas när det gäller utbildning, forskning och innovation.

För att systematiskt utveckla öst- västsamarbetet föreslår vi en årlig konferens med företrädare för Nord- och Sör-Tröndelags fylken, region Jämtland Härjedalen och kommunerna på båda sidor av gränsen. Gemensamt kan vi bygga en stark och hållbar region, Nordens Gröna Bälte.

Marit Arnstad

Heidi Greni

Per Åsling

Håkan Larsson
Senterpartiet Nord-Trøndelag

Senterpartiet Sør-Trøndelag

Centerpartiet Jämtlands län

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *